top of page
UniOulu_0316_edited.jpg

Yhteistyö

JustH2Transit käy vuoropuhelua teollisuuden, poliittisten päättäjien ja yleisön kanssa. Projektin vuorovaikutustavoitteet jakautuvat neljään kategoriaan: osallistuminen, tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen, tiedon tukeminen ja vaikuttaminen.

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa varmistetaan hankkeen tutkijoiden, vuorovaikutusvastaavan ja projektikoordinaattorin yhteistyöllä, mikä mahdollistaa poikkitieteelliset ja toimijoiden väliset keskustelut.

Picture2.tif

Työpaketit

Siirtymän pullonkaulat

 • Vetytalouden menestyksekäs kehittäminen edellyttää energiainfrastruktuurin ja markkinoiden tehokasta hallintaa.

 • JustH2Transit pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisen näkemyksen pullonkauloista, jotka hidastavat nykyisen ja suunnitellun energiainfrastruktuurin rakentamista tavoiteajassa. Projektissa arvioidaan erilaisten teknologioiden, infrastruktuurin ja varastointiratkaisujen valmiudet tuottaa järjestelmässä tarvittu tehokkuus ja joustavuus.  

 • JustH2Transit tutkii myös ajallista energianhallintaa käyttämällä sekä kiinteitä että siirrettäviä varastointiratkaisuja. Arvioinnissa otetaan huomioon sektori-integraatiosta nousevat vaatimukset sähkön, vedyn, lämmön ja arvokkaiden kemikaalien tuotannolle (HVCP).

Työpaketti 1: Siirtymän pullonkaulat
Johtaja: Jukka Lassila LUT

Partnerit: Luke, UO, VTT

Vaikutusten analysointi

 • Eri skenaarioiden avulla arvioidaan ympäristövaikutukset, joita syntyy tarvittavan vedyn tuotantokapasiteetin rakentamisesta, erilaisia teknologioita käyttäen.

 • Tuotantoreittien teknistaloudelliseen arviointiin käytetään erilaisia kustannuksiin liittyviä lähtöarvoja.

 • Vetysiirtymälle luodaan hankkeessa sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arviointikehys.

 • Monikriteerianalyysimenetelmällä yhdistetään teknis-taloudellisten ja sosiokulttuuristen arviointien tulokset ympäristövaikutusten arviointituloksiin. Näiden kestävyyden kolmen näkökulman integrointiin kehitetään suuntaviivat.

Työpaketti 2. Vaikutusten analysointi
Johtaja: Mika Horttanainen LUT

Partnerit: UO, VTT, Luke

Mahdollistavat teknologiat

 • Onnistunut järjestelmätason vetysiirtymä edellyttää vedyn tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä hyödyntämiseen liittyvien pullonkaulojen avaamista.

 • Materiaaliteknologiat ovat ratkaisevan tärkeitä mahdollistavia teknologioita. Työpaketti 3 keskittyy materiaalien perustutkimukseen näiden kapeikkojen selvittämiseksi.

 • Vaihtoehtoiset energiatehokkaat vedyntuotantomenetelmät, kuten suora aurinkovety (DSHP) ja biokaasun termokatalyyttinen hajottaminen (TCD) edellyttävät uusia läpimurtoratkaisuja materiaaleihin ja prosesseihin. Erityisesti tarvitaan fotokatalyyttejä, jotka perustuvat runsaslukuisiin uusiomateriaaleihin.

Työpaketti 3. Mahdollistavat teknologiat
Johtaja: Elina Huttunen-Saarivirta, 
Partnerit: UO, LUT

Valmistaudu ja hyödy

 • Tarjoaa taustatietoa vety-, bio- ja kiertotalouden välisistä riippuvuuksista.

 • Helpottaa vetysiirtymän yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä auttamalla sidosryhmiä löytämään oman roolinsa ja panoksensa siinä.

 • Tunnistaa järjestelmään ja teknologioihin liittyvät vetysiirtymän mahdollistajat ja esteet.

 • Tutkii yhteiskuntamme palautumiskykyyn sisältyviä riippuvuuksia monimutkaisessa sosioteknisessä vetysiirtymäprosessissa ja varmistaa, että se asetetaan siirtymän edetessä etusijalle

Työpaketti 4. Valmistaudu ja hyödy
Johtaja: Saija Rasi, LUKE

Partnerit: LUT, VTT, UO

Vuorovaikutus, tuki, vaikuttaminen

 • Vuorovaikutustoimien tavoitteena on luoda yhteys asianomaisiin sidosryhmiin, mukaan lukien teollisuus, julkinen sektori, poliittiset päättäjät, tiedemaailma ja suuri yleisö.

 • Yhteistyön tarkoituksena on tuoda sidosryhmien näkökulmat mukaan tutkimusprosessiin, varmistaa vetysiirtymän yhteiskunnallinen hyväksyttävyys sekä maksimoida tutkimustulosten hyödyntäminen päätöksenteossa.

 • Vuorovaikutus suunnitellaan lähtökohtaisesti kaksisuuntaiseksi.

Työpaketti 5. Vuorovaikutus, tuki, vaikuttaminen
Johtaja: Minna Näsman, Akordi, Partnerit: Kaikki

Hallinto ja koordinointi

 • Hankkeessa rakennetaan STN-ohjelmien kautta aiemmin rahoitettujen hankkeiden parhaille käytännöille.

 • Työpaketti 6:n tavoitteena on varmistaa sujuva työnkulku eri työpakettien välillä korkean tieteellisen laadun ja yhteiskunnallisen vaikutuksen varmistamiseksi.

 • Hankesopimuksessa vahvistetaan tiedonhallintaa ja kumppanuutta koskevat säännöt ja käytännöt.

 • Ulkopuolinen neuvoa-antava lautakunta perustetaan varmistamaan, että hanketoiminnot ovat merkityksellisiä yhteiskunnalle. Mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi tehdään säännöllisiä riskianalyysejä.

Työpaketti 6. Hallinto ja koordinointi
Johtaja: Marko Huttula, UO

Konsortion puolueet

image.png
image.png
Akordi_rgb-300x296.png
image.png
image.png

Rahoittajat

image.png
image.png
bottom of page